ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 6 เดือน

2.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 7 เดือน

3.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 8 เดือน

4.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 9 เดือน

5.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 10 เดือน

6.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 11 เดือน

7.รายงานผลการปฏิบัติตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  รอบระยะเวลา 12 เดือน