Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 2

Week 15

Month 105

All 6271

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.

 

รายงานการประชุมประจำปี 2562

 

สำนักงานเลขานุการกรม

 

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่

1

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562

10 กรกฎาคม 2562

2

   

3

   

 

 

รายงานการประชุมประจำปี 2561

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่

1

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561

5 มกราคม 2561

2

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2561

 19 กุมภาพันธ์ 2561

3

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2561

 20 พฤศจิกายน 2561

     

 

รายงานการประชุมประจำปี 2560

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่

1

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560

5 มกราคม 2560

2

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2560

28 กุมภาพันธ์ 2560 

3

 

 

4

 

 

 

รายงานการประชุมประจำปี 2559

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่

1

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2559

22 มกราคม 2559

2

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2559

26 กุมภาพันธ์ 2559

3

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2559

28 เมษายน 2559

4

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2559

16 สิงหาคม 2559 

 

คณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่

1

คำสั่งคณะกรรมการบริหารห้องสมุดกรมชลประทาน ที่ 2/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

8 ธันวาคม 2557

 

2

รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1/2558

11 กุมภาพันธ์ 2558

3 รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2/2558 5 มิถุนายน 2558

 

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน  

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่

1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข115/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน 3 กุมภาพันธ์ 2558
2 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่1/2558 6 มีนาคม 2558
3 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่2/2558 15 พฤษภาคม 2558
4 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่3/2558 9 มิถุนายน 2558
5 ขอความเห็นชอบในการประกาศใช้ตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน 27 สิงหาคม 2558

 

รายงานการประชุมประจำปี 2558

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2558    28 มกราคม 2558

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2558    17 กรกฎาคม 2558

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2558    20 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2558    30 กันยายน 2558

 

 

รายงานการประชุมประจำปี 2557

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2557 14 มีนาคม 2557

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2557 14 พฤษภาคม 2557

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2557 16 กรกฎาคม 2557

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2557 6 สิงหาคม   2557

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2557 24 กันยายน 2557

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2557 14 ตุลาคม 2557

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2557 18 พฤศจิกายน 2557

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750