Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 2

Week 15

Month 105

All 6271

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.

ระเบียบ/คำสั่ง

 ลำดับ

 รายการ

 เขียนโดย

1
คำสั่งมอบหมายลูกจ้างประจำฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3
ดำเนินการโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4
บันทึกแจ้งเวียนให้ฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
5
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1247/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

 

6
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

 

7
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 237/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

 

8
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

 

9
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1369/2555 เรื่อง แต่งตั้ง "นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ" และ "ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ"

 

10
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมชลประทาน

 

11
คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม
 
12
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักงานเลขานุการกรม
 
13
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม
 
14
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานเลขานุการกรม
 
15
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
 
16
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 8/2558 เร