Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 1

Yesterday 0

Week 4

Month 98

All 6771

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.

คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ มีดังนี้

ประจำปี พ.ศ. 2562

ลำดับ

รายการ

หน่วยงาน

1 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม
 2  คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 3  คู่มือการดำเนินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 คู่มือการบริหารงบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรม  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 คู่มือการบริหารงานสัญญา  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 คู่มือการจัดทำบัญชีพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 คู่มือการบริหารสินทรัพย์  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 คู่มือการจัดประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน  ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
10 การจัดงานพิธีการต่าง ๆ (การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทานกับหน่วยงานภายนอก/การต้อนรับอาคันตุกะ/การรับสิ่งของพระราชทาน/การจัดงานพิธีการ การต้อนรับ) ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
11 คู่มือการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
12 คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
13 คู่มือการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
14 คู่มือการผลิตสื่อนิทรรศการ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
15 คู่มือการถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
16 คู่มือการตรวจสอบสภาพอาคารสำนักงาน ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
17 คู่มือการบริหารสัญญาการก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
18 คู่มือการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
19 คู่มือการจัดเตรียมสถานที่งานกาชาด ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
20 คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
21 คู่มือปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
22 คู่มือการจ้างเหมาบริการภายในกรมชลประทาน สามเสน ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

 

ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับ

รายการ

หน่วยงาน

1  คู่มือการปฏิบัติงานการ รับ-ส่ง ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ  ฝ่ายบริหารทั่วไป
2  คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บและการทำลายเอกสารของสำนักงานเลขานุการกรม  ฝ่ายบริหารทั่วไป
3  คู่มือปฏิบัติงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนักงานเลขานุการกรม  ฝ่ายบริหารทั่วไป
4  คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานและการจัดหาพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป
5  คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำต้นฉบับแบบพิมพ์  ส่วนการพิมพ์
6  คู่มือปฏิบัติงานการผลิตแบบพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต  ส่วนการพิมพ์
7  คู่มือปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติในการสอบคัดเลือก และลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ของกรมชลประทาน  ส่วนการพิมพ์
8  คู่มือปฏิบัติงานการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
9  คู่มือปฏิบัติงานการจัดนิทรรสการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานชลประทาน  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
10  คู่มือปฏิบัติงานการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
11  คู่มือปฏิบัติงานการคิดปริมาณงานและจัดทำประมาณการ ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
12  คู่มือปฏิบัติงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม กรมชลประทาน สามเสน ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
13  คู่มือปฏิบัติงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
14  คู่มือปฏิบัติงานงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
15  คู่มือปฏิบัติงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
16  คู่มือปฏิบัติงานโครงการศึกษาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)


ประจำปี พ.ศ. 2560
 

ลำดับ

รายการ

หน่วยงาน

1 คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการ รับ-ส่ง เอกสารราชการของกรมทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำวาระงานผู้บริหารงาน ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
6 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
7 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนองานผู้บริหาร ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
8 คู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
9 คู่มือการปฏิบัติงานการแถลงข่าวกรมชลประทาน ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
10  คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแม่พิมพ์ สำหรับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ต ส่วนการพิมพ์
11 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำรูปเล่มในรูปแบบ ปกแข็ง ปกอ่อน และเย็บชุด ส่วนการพิมพ์
12 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตสำเนาเอกสารทางวิชาการด้วยระบบดิจิตอล ส่วนการพิมพ์
13 คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
14 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารถานที่ กรมชลประทาน สามเสน ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
15 คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน (ปากเกร็ด) ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)
16 คู่มือปฏิบัติงานการจัดส้รางโรงพิธีพราหมณ์ โรงพระโค และปะรำข้างพลับพลาที่ประทับ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)

 

 ลำดับ

รายการ

 หน่วยงาน

1
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทานฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๕๕
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2
คู่มือการปฏิบัติงาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมชลประทาน
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
3
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการพิมพ์
ส่วนการพิมพ์
4
คู่มือการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ส่วนอาคารและสถานที่ 1(สามเสน)
5
คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
6
คู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยระบบเทคโนโลยีการพิมพ์
ส่วนการพิมพ์
สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750