Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

May 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 5

Week 18

Month 74

All 2954

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.

ลำดับ

 รายการ

 วันที่

รายชื่อ

-

หลักสูตร  การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0

24 เมษายน 2561

 

นางจันทิมา ชูนุช

-

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 21

 
6 กุมภาพันธ์ 2561

 นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง

-

โครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ

 
27 กรกฎาคม 2560
 

 

-

การบริหารงานบุคคล (สบค.สัญจร ครั้งที่ 5)

 
27 กรกฎาคม 2560

1.นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ
2.นางสุดา พุ่มพวง
3.นายทวีศักดิ์ ปานเพ็ชร
4.นางสาวปทุมวดี ขันสัมฤทธิ์
5.นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนา

 -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Communication Workshop รุ่นที่ 3

27 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
3 มีนาคม 2560

นางวิไลลักษณ์ วันทอง

 
-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคและการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอองค์ความรู้"

 
20-22 เมษายน 2559

นายทวีศักดิ์ ปานเพ็ชร
นายวิรัตน์  บุญสุวรรณ

 
 
-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4

 
 
8-10 มีนาคม 2559

นายทวีศักดิ์  ปานเพ็ชร
นางสาวจิราพร  บัวรุ่ง
นายสิทธิพงษ์  สายสวาท

 
-
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2-4 มีนาคม 2559
 นายบัณฑิต พงศ์ศรีโรจน์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

สรุปรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 5

 18-24 พฤษภาคม 2558

 นางสาวสุภาพร คุมดวง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน
 18 กุมภาพันธ์ 2558  นางสาวนงชนก ไชยคำภา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

รายงานสรุปผลเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน
 15-16 กุมภาพันธ์ 2558  นางสาวสุภาพร คุมดวง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 2
15-16 มกราคม 2558   นางภนิดารัสมิ์ เกษสุขวงษ์
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น  รุ่นที่ 16
 15-29 ธันวาคม 2557  นายสมชาย ควรบำรุง
ส่วนอาคารสถานที่ 1

 -

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
28 พฤศจิกายน 2557   นายบัณฑิต พงศ์ศรีโรจน์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ 1
3-14 พฤศจิกายน 2557   นางณัทธมน อำมรึก
ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบืเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KM AAR 2014)
1-3 กันยายน 2557   นางสาวสมฤดี อุปกิจ
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

 -

 
หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 4
 
 2-8 มิถุนายน 2557  นางกฤษณา บัวเกิด
ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างความสุขของบุคลากรกรมชลประทาน หลักสูตร "การส่งเสริมอาชีพและบริหารการเงิน"
 19-21 มีนาคม 2557  นางสาวสุภาพร คุมดวง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน และหลักสูตร การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
14-13 ธันวาคม 2556   นางละออง สมจิตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

 
หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์
 
8-10 พฤษภาคม 2556   นางสาวสมฤดี อุปกิจ
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

 -

 
หลักสูตรก้าวสู่ฝันรวมพลังแห่งความเป็นเลิศ
 
10-26 มิถุนายน 2556   นางภนิดารัสมิ์ เกษสุขวงษ์
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

 -

หลักสูตรการเขียนและการตรวจแก้หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ
 4-6 มีนาคม 2556  นางกฤษณา บัวเกิด
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

 
เสวนา เรื่อง การเกษตรไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
8 มีนาคม 2556   นางรัตนา และน.ส.วรานุช
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและจรรยาข้าราชการ กรมชลประทาน
4-5 มีนาคม 2556   น.ส.วรานุช ถินอภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

 
หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
 
12-15 มีนาคม 2556   นางบุญธรรม พิลึก
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

รายงานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
19-21 มีนาคม 2556   นางสาวสุภาพร คุมดวง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเทคนิคการนำงานประจำมาเขียนเป็นผลงานทางวิชาการ
25 มีนาคม 2556   นายสุวัฒน์  นางคันธนีร์
และนายวรัญญู

 -

สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของกรมชลประทาน
 8 พฤษภาคม 2555  นางสาวสุภาพร คุมดวง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจดบันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ
25-27 กรกฎาคม 2555   น.ส.วรานุช ถินอภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง ประจำปี 2555
 7-9 มีนาคม 2554  นางสาวสมฤดี อุปกิจ
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

 -

 
การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ สลก. ประจำปี2554
 
24 กันยายน 2554   สลก.

 -

 
การรับ-ฝากของงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
 
 29 พฤษภาคม 2554  นางพรรณิภา รักษาเขตต์
ส่วนการพิมพ์

 -

 
การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำสู่ระบบใหม่
 
22 ธันวาคม 2553   นางสมหมาย รัตตัญญู
ส่วนอาคารสถานที่ 2

 -

 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
21-25 มีนาคม 2553   นางจันทิมา ชูนุช
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 -

โครงการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรมปี2552
9 กันยายน 2552   สลก.

 -

โครงการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม ปี2553
3 กันยายน 2553   ส่วนการพิมพ์

 -

การฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยและการใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Anti Virus & Basic Network)
 3-4 สิงหาคม 2552  นายสุวัฒน์ เปรมมณีรัตน์
ส่วนการพิมพ์

การฝึกอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2552  นายสุวัฒน์ เปรมมณีรัตน์
ส่วนการพิมพ์

 -

 
การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
18 สิงหาคม 2552   นายสุวัฒน์ เปรมมณีรัตน์
ส่วนการพิมพ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 20-22 กรกฎาคม 2552  สลก.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการเรียนรู้ (Learning Facilitator)และการเป็นวิทยากรด้านการจัดการความรู้
27-1 พฤษภาคม 2552    นายพรราวินท์ เล้ารัตนอารีย์
ส่วนการพิมพ์

 -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมในระบบราชการยุคใหม่
28-30 มกราคม 2552   นางคันธนีย์ สมบุญรอด
ส่วนการพิมพ์

 

 

 

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750