Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 0

Yesterday 2

Week 40

Month 132

All 4712

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.


 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน

 


รายงานผลการถ่ายทอกองค์ความรู้หลังจากฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และใช้งานคู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน สามเสน


powerpoint ประกอบการโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรมชลประทาน


สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน การจัดการความรู้ในยุค RID No.1


สรุปโครงการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน

 

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

 

คู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 23

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3

 

 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี พ.ศ. 2560

ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่าย หรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 12 

 

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0

ใบสมัครการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ.2561

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2561

 

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 21


แบบฟอร์มฝากส่งไปรษณีย์


ไฟล์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ

 

ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

ไฟล์ประกอบโครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ

 

สรุปผลการอบรม/สัมมนา การบริหารงานบุคคล (สบค.สัญจร ครั้งที่ 5) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KM Action Plan 2017), แผนการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work manual), การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กองตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2560

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ.2560

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Communication Workshop รุ่นที่ 3


การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
1.การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ

2.ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ฯลฯ
4.มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง สำหรับปี 2558/2559 ฯลฯ 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2560 ที่ 2/2560

 

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน

ความรู้ประกันสังคม 2 กองทุน โดย สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

 

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน

 

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน 

  

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ไฟล์ประกอบการประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 1/2559 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2559 ที่ ส.1/2559 

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2559 

 

ไฟล์ประกอบการบรรยายรูปแบบการเขียนหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์   

 

 


สลก. จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในกรม วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559


สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานสารบรรณกับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่ 16 ก.พ. 2559

 การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของ
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 15 ธันวาคม 2557

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่าน
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

 การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงาน
เลขานุการกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2557

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750