Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

ปฏิทิน

March 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 2

Yesterday 2

Week 10

Month 72

All 1928

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.

การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
1.การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ

2.ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ฯลฯ
4.มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง สำหรับปี 2558/2559 ฯลฯ 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2560 ที่ 2/2560

 

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560
 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน

ความรู้ประกันสังคม 2 กองทุน โดย สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

 

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน

 

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน 

  

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ไฟล์ประกอบการประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 1/2559 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2559 ที่ ส.1/2559 

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2559 

 

ไฟล์ประกอบการบรรยายรูปแบบการเขียนหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์   

 

 

 
สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานสารบรรณกับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่ 16 ก.พ. 2559

 

 การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของ
สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 15 ธันวาคม 2557

 

 

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่าน
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2558 แก่กรมชลประทาน

 

 การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงาน
เลขานุการกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2557

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750