กรมชลประทาน ถนนสามเสน กทม. 10300
rid.secret@gmail.com

0 2241 2690
#2750

แบบบรรยายลักษณะงานสำนักงานเลขานุการกรม

แบบบรรยายลักษณะงานของ ลนก.

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 66,67,68 ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ 57,58,59,61,64,65 ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ 57,58,59,61,64,65 ปฏิบัติงาน
 นักจัดการงานทั่วไป 52 ชำนาญการพิเศษ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน  66,67,68
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 66,67,68 ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ 57,58,59,61,64,65 ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการระดับชำนาญงาน  60
 เจ้าพนักงานธุรการ 57,58,59,61,64,65 ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานธุรการระดับชำนาญงาน  62
 เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน  60
 เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน  62
 เจ้าพนักงานพัสดุระดับชำนาญงาน 69,70,71
 เจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงาน 69,70,71
 นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ  53
 นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ 54
 นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ  53
 นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ 54
 นักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ  56
 นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ  56

 

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 นักประชาสัมพันธ์ 79 ชำนาญการพิเศษ
 นักประชาสัมพันธ์ 80 ขำนาญการพิเศษ
 นักประชาสัมพันธ์ 81 ชำนาญการ
 นักประชาสัมพันธ์ 81 ปฏิบัติการ
 นักประชาสัมพันธ์ 82 ชำนาญการ
 นักประชาสัมพันธ์ 82 ปฏิบัติการ
 นักประชาสัมพันธ์ 83 ชำนาญการ
 นักประชาสัมพันธ์ 83 ปฏิบัติการ
 นักประชาสัมพันธ์ 84 ชำนาญการ
 นักประชาสัมพันธ์ 84 ปฏิบัติการ
 นักประชาสัมพันธ์ 85 ชำนาญการ
 นักประชาสัมพันธ์ 85 ปฏิบัติการ
 นักประชาสัมพันธ์ 86 ชำนาญการ
 นักประชาสัมพันธ์ 86 ปฏิบัติการ
 นายช่างภาพ  87,90 ปฏิบัติงาน
 นายช่างภาพ  89 ชำนาญงาน
 นายช่างภาพ 87,90 ชำนาญงาน
 นายช่างภาพ 88 ชำนาญงาน
 นายช่างภาพ 88 ปฏฺิบัติงาน
 นายช่างภาพ 89 ปฏิบัติงาน
 นายช่างศิลป์ 91 ชำนาญงาน
 นายช่างศิลป์ 91 ปฏิบัติงาน
 พนักงานธุรการ  92  ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานธุรการระดับชำนาญงาน 92
 บรรณารักษ์ 5698 ปฏิบัติการ
 บรรณารักษ์ 5698 ชำนาญการ
 เจ้าพนักงานห้องสมุด 5700 ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานห้องสมุด 5700 ชำนาญงาน

 

ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ

 นักจัดการงานทั่วไป 73 ชำนาญการพิเศษ
 นักจัดการงานทั่วไป 74 ชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไป 74 ปฏิบัติการ
 นักจัดการงานทั่วไป 75 ชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไป 75 ปฏิบัติการ
 นักจัดการงานทั่วไป 76,77,78 ชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไป 76,77,78 ปฏิบัติการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 72

 

ส่วนการพิมพ์

 นักจัดการงานทั่วไป 55 ปฏิบัติการ
 นักจัดการงานทั่วไป 94 ชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไป 94 ปฏิบัติการ
 นายช่างพิมพ์ 98 ปฏิบัติงาน
 นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ  55
 นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ 93
 นายช่างพิมพ์ระดับชำนาญงาน  98
 นายช่างพิมพ์ระดับปฏิบัติงาน 100
 นายช่างพิมพ์ระดับชำนาญงาน 100
 นายช่างพิมพ์ระดับชำนาญงาน 97,99
 นายช่างพิมพ์ระดับปฏิบัติงาน 97,99
 นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 95
 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 95
 นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 96
 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 96

 

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

 นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ 102
 นายช่างโยธาระดับอาวุโส 101
 นักจัดการงานทั่วไป  102 ปฏิบัติการ
 นายช่างโยธา  103 ชำนาญงาน
 นายช่างโยธา  103 ปฏิบัติงาน
 วิศวกรโยธา 63 ชำนาญการ
 วิศวกรโยธา 63 ปฏิบัติการ

 

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)

 นายช่างโยธาระดับอาวุโส 104
 นายช่างโยธาชำนาญงาน 3861
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3861
 วิศวกรโยธา 155 ชำนาญการ
 วิศวกรโยธา  155 ปฏิบัติการ

2020 © Xcar. All Rights Reserved.