Get Adobe Flash player

Login Form

แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมระดับใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 


 ทะเบียนราคาแบบฟอร์ม และสิ่งตีพิมพ์ พ.ศ.2560

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 10 เดือน

สรุปผลการอบรม/สัมมนา การบริหารงานบุคคล (สบค.สัญจร ครั้งที่ 5) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KM Action Plan 2017), แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual), การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กองตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ.2560


การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
1.การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ

2.ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ฯลฯ
4.มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง สำหรับปี 2558/2559 ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2560 ที่ 2/2560

 

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560

 

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ทะเบียนราคาแบบฟอร์มและสิ่งตีพิมพ์ update กรกฎาคม 2559

 

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน 

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

 
การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สลก. ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมชั้น 3
อาคารอำนวยการ

 
วันที่ 22 เม.ย. 2559 ตัวแทนทีมงานการจัดการความรู้ KM จาก สมด. และสลก. ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ KM Buddy ในปี 2559 (ครั้งที่ 2)


โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

สลก. จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในกรม วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเลขานุการกรม กับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16มีนาคม2559

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.
ปีพุทธศักราช 2558 แก่  กรมชลประทาน

การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงาน  เลขานุการกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ค้นหา

ผู้บริหาร


นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

Clock

Calendar

จำนวนผู้เข้าชม

Today 2

Yesterday 58

Week 239

Month 879

All 27333

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.สายด่วนกรมชลประทาน