Get Adobe Flash player

Login Form

แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมระดับใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

Facebook สลก.



แนวทางการพัฒนาเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน

ทะเบียนราคาแบบฟอร์ม และสิ่งตีพิมพ์ พ.ศ.2560

 

สรุปผลการอบรม/สัมมนา การบริหารงานบุคคล (สบค.สัญจร ครั้งที่ 5) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KM Action Plan 2017), แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual), การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กองตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ.2560


การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
1.การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ

2.ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ฯลฯ
4.มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง สำหรับปี 2558/2559 ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2560 ที่ 2/2560

 

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560

 

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ทะเบียนราคาแบบฟอร์มและสิ่งตีพิมพ์ update กรกฎาคม 2559
 
ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน 

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 500 อาคารอาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน


การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 500 อาคารอาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน


การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สลก. ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมชั้น 3 
อาคารอำนวยการ


วันที่ 22 เม.ย. 2559 ตัวแทนทีมงานการจัดการความรู้ KM จาก สมด. และสลก. ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ KM Buddy ในปี 2559 (ครั้งที่ 2)


โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

สลก. จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในกรม วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

 
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างสำนักงานเลขานุการกรม กับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16มีนาคม2559


สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.
ปีพุทธศักราช 2558 แก่  กรมชลประทาน

การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงาน  เลขานุการกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2557

 

 

ค้นหา

ผู้บริหาร


นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

Clock

Calendar

จำนวนผู้เข้าชม

Today 27

Yesterday 94

Week 348

Month 1306

All 30572

Currently are 22 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions











สายด่วนกรมชลประทาน