Get Adobe Flash player

Login Form

แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมระดับใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KM Action Plan 2017), แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual), การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กองตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ.2560


การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
1.การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ

2.ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ฯลฯ
4.มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง สำหรับปี 2558/2559 ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2560 ที่ 2/2560

 

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560

 

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ทะเบียนราคาแบบฟอร์มและสิ่งตีพิมพ์ update กรกฎาคม 2559

 

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน 

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม


โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

สลก. จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในกรม วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเลขานุการกรม กับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16มีนาคม2559

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์            อัครราชกุมารีพระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2558 แก่  กรมชลประทาน

การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงาน  เลขานุการกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ค้นหา

ผู้บริหาร


นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

Clock

Calendar

จำนวนผู้เข้าชม

Today 17

Yesterday 45

Week 269

Month 1142

All 25006

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.สายด่วนกรมชลประทาน