Responsibilities

Strategic map of Office of the Secretary

Branches under the Office of the Secretary

Information of Office of  the Secretary

Template official letter

Order, Regulations / Minutes

1. คำสั่งมอบหมายลูกจ้างประจำฯ

2. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทย

3. ดำเนินการโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

4. บันทึกแจ้งเวียนให้ฝ่ายต่างๆ

5. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1247/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

6. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

7. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 237/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

8. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

9. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1369/2555 เรื่อง แต่งตั้ง “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” และ “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”

10. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมชลประทาน

11. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม

12. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักงานเลขานุการกรม

13. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม

14. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานเลขานุการกรม

15. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

16. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 8/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในองค์กร

17. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนผลผลิต

18. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม

19. ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรมว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2556

20. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 128/2558 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

1.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562

2.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2561

3.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2561

4.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561

5.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2560

6.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560

7.รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2/2558

8.รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1/2558

9.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่3/2558

10.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่2/2558

11.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่1/2558

12.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2558   

13.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2558   

14.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2558

15.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2558

16.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2557

17.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2557

18.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2557

19.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2557

20.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2557

21.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2557

22.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

s-2-6-64 ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

secret10-03-64ดาวน์โหลด

เปิดแล้ว!! ทางเชื่อม 3 อาคาร กรมชลประทาน

เปิดแล้ว!! ทางเชื่อม 3 อาคาร กรมชลประทาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดทางเชื่อมอาคาร ระห...

กรมชลประทาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

กรมชลประทาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 วันนี้ (20 กุมภาพันธ์? 2564) นาย?เกียรติพงษ์ เพชร?ศรี ...

การประชุม สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ 1/2564 โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเ...

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19วันนี้ (23 มกราคม 2564) ส่วนอาคา...

เลขานุการกรม ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างแฟลต 8 ชั้น 2 หลัง

เลขานุการกรม ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างแฟลต 8 ชั้น 2 หลังวันนี้ (20 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุกากรมชลประทา...

ชป. ร่วมประชุมและติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ของ กษ. ประจำปี 2565

ชป. ร่วมประชุมและติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการจัดตั้งงบประมาณของ กษ. ประจำปี 2565นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู...

Internal Link

External Link

100

Number of website visitors