ที่อยู่:  สำนักงานเลขานุการกรม 811 ตึกอำนวยการชั้น 2
ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
Google Map
Email : rid.secret@gmail.com

 

โทรศัพท์: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

เลขานุการกรม
สายใน 2200
โทร 0-2243-6967
แฟกซ์ 0-2241-3025

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2750 2935
โทร 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966

หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2384 2750
โทร 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2467
โทร 0-2243-6949
แฟกซ์ 0-2243-6966

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สายใน 2350
โทร 0-2243-6949
แฟกซ์ 0-2243-6966

หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2314 2467
โทร 0-2243-6949
แฟกซ์ 0-2243-6966

ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สายใน 2519
โทร 0-2241-4806
แฟกซ์ 0-2241-0251

หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ
สายใน 2338
โทร 0-2241-4806
แฟกซ์ 0-2241-0251

หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ
สายใน 2338
โทร 0-2241-0251
แฟกซ์ 0-2241-4806

ผู้อำนวยการส่วนการพิมพ์
สายใน 2302
โทร 0-2241-2059
แฟกซ์ 0-2241-2059

หัวหน้าฝ่ายสาราณียกร
สายใน 2452
โทร 0-2241-0020
แฟกซ์ –

หัวหน้าฝ่ายพิมพ์และผลิตสำเนา
สายใน 2466
โทร 0-2241-0020
แฟกซ์ –

หัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์
สายใน 2674
โทร –
แฟกซ์ –

ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
สายใน 2236
โทร 0-2241-5665
แฟกซ์ 0-2241-5665

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 2236
โทร 0-2241-5665
แฟกซ์ 0-2241-5665

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่
สายใน 2211
โทร 0-2241-5665
แฟกซ์ 0-2241-5665

ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)
สายใน 268
โทร 0-2962-5708
แฟกซ์ 0-2962-5708

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 615
โทร 0-2583-8330
แฟกซ์ 0-2583-8330

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่
สายใน 250
โทร 0-2583-8330
แฟกซ์ 0-2583-8330

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สายใน 2295
โทร 0-2243-6974
แฟกซ์ 0-2243-6926

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
สายใน 2209
โทร 0-2241-0965
แฟกซ์ 0-2669-1460