โครงสร้างส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

การดำเนินการตามแผนส่งเสริมการปฎิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
ตามแนวทางขับเคลื่อนงานชลประทานตามนโยบาย RID TEAM

สำนักงานเลขานุการกรม สวมเสื้อสัญลักษณ์ 119 ปี กรมชลประทาน และเสื้อสีฟ้า สัญลักษณ์ค่านิยม กรมชลประทาน มาปฏิบัติงานทุกวันศุกร์ ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

สำนักงานเลขานุการกรม สวมชุดเครื่องแบบข้าราชการและเครื่องแบบพนักงานราชการมาปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

สำนักงานเลขานุการกรม สวมชุดผ้าไทย มาปฏิบัติงานทุกวันอังคาร ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

สารจาก CKO

ผลการดำเนินงาน ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมชลประทาน สามเสน

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานจ้างเหมาดำเนินการกำจัดปลวก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานจ้างเหมาดำเนินการกำจัดปลวก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานจ้างเหมาดำเนินการกำจัดปลวก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานจ้างเหมาดำเนินการกำจัดปลวก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. คำสั่งมอบหมายลูกจ้างประจำฯ

2. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทย

3. ดำเนินการโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

4. บันทึกแจ้งเวียนให้ฝ่ายต่างๆ

5. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1247/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

6. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

7. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 237/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

8. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

9. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1369/2555 เรื่อง แต่งตั้ง “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” และ “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”

10. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมชลประทาน

11. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม

12. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักงานเลขานุการกรม

13. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม

14. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานเลขานุการกรม

15. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

16. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 8/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในองค์กร

17. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนผลผลิต

18. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม

19. ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรมว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2556

20. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 128/2558 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

1.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562

2.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2561

3.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2561

4.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561

5.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2560

6.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560

7.รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2/2558

8.รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1/2558

9.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่3/2558

10.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่2/2558

11.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่1/2558

12.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2558   

13.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2558   

14.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2558

15.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2558

16.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2557

17.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2557

18.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2557

19.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2557

20.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2557

21.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2557

22.รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2557

จำนวนผู้เข้ารับชมเว็บไซต์