กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กทม. 10300

0 2241 0965 #2209
rid.secret@gmail.com

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

แบบฟอร์มฝากส่งไปรษณีย์
ไฟล์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน

การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2560

ไฟล์ประกอบโครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 

 สรุปผลการอบรม/สัมมนา การบริหารงานบุคคล (สบค.สัญจร ครั้งที่ 5) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 , แผนการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์กระบวนงานของสำนัก/กองตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี2560 ที่ 2/2560

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน

ความรู้ประกันสังคม 2 กองทุน โดย สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน 

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4 

 

2020 © กรมชลประทาน สามเสน. All Rights Reserved.