ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

s-2-6-64 ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง กำหนดวัน [...]