ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564