ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564