ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564