2.ขนาดของตราครุฑ

2.1 ตราครุฑที่ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษตราครุฑ ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร
2.2 ตราครุฑที่ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษบันทึกข้อความ ตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
2.3 การวางตราครุฑ ในการพิมพ์หนังสือราชการ วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร

3.การรักษาหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการ

3.1 หากหนังสือชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาสำเนามาทดแทน  ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสำคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิให้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนด้วย
3.2 ถ้าหนังสือชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย
3.3 การทำลายหนังสือ หน่วยงานสามารถทำลายหนังสือกี่ครั้งก็ได้ในแต่ละปี