การประชุม สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 1/2564
โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการกรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและนโยบายของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร