คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย

คู่มือต่าง ๆ ของ สลก.

หนังสือเวียน สลก.

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

 1. คำสั่งมอบหมายลูกจ้างประจำฯ
 2. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทย
 3. ดำเนินการโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
 4. บันทึกแจ้งเวียนให้ฝ่ายต่างๆ
 5. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1247/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 6. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 7. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 237/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 8. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
 9. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1369/2555 เรื่อง แต่งตั้ง “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” และ “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”
 10. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมชลประทาน
 11. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม
 12. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักงานเลขานุการกรม
 13. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม
 14. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานเลขานุการกรม
 15. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
 16. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 8/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในองค์กร
 17. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนผลผลิต
 18. คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ส 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
 19. ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรมว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2556
 20. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 128/2558 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

อ่านเพิ่มเติม

 1. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2561
 3. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2561
 4. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561
 5. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2560
 6. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2560
 7. รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2/2558
 8. รายงานการประชุมคณะทำงานคัดสรรหนังสือเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1/2558
 9. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่3/2558
 10. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่2/2558
 11. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ครั้งที่1/2558
 12. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2558   
 13. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2558   
 14. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2558
 15. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2558
 16. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2557
 17. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2557
 18. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2557
 19. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2557
 20. รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2557

160

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์